گریز:اینستکه از محیط گناه آلود دوری کنی

پرهیز:اینستکه بتوانی در محیط گناه آلود ، خودت را پاک نگهداری

ستیز:آنستکه در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی ایجاد کنی.

گاهی باید مانند موسی (ع) در کاخ فرعون بمانی و سکوت کنی و فقط خودت را حفظ کنی...

گاهی یوسف وار باید از صحنه گناه فرار کنی و راه گریز را برگزینی...

گاهی ابراهیم وار با گناه و شرک و بت پرستی مقابله و ستیز کنی و بت شکن شوی...

تشخیص اینکه کدام تقوا وظیفه شرعی من است؛ نیز خودش نیاز به توفیق الهی و بصیرت دینی و تقوای عملی دارد...