زبان چیست ؟

زبان چیزی است که اگر درست از آن استفاده کنیم ما را به ارج و قرب و مقام می رساند و اگر از آن نادرست و نابجا استفاده کنیم موجب نابودی و فنایمان می گردد .

بهترین راه شناخت هر فرد از نحوه سخن گفتن اوست همان طوری که مولای متقیان می فرمایند :

"سخن گویید تا شناخته شوید زیرا آدمی در زیر زبان خود پنهان است ."

بسیاری از گناهان و بدبختی آدمی از زبان اوست . امروز عدم رعایت حفظ زبان چه مشکلاتی را که ایجاد نکرده است .

فحاشی و ناسزا گفتن ، تهمت ، غیبت ، دروغ ، سخن چینی و ... بوسیله زبان انجام می شود .

امام سجاد علیه السلام درباره حق زبان فرمودند :

" حق زبان ، آن است که حرمتش را نگاه داری ، ناسزا نگویی و عادتش دهی به نیکی و رها کردن سخنان زیادی و بی فایده ، خوبی به مردمان و خوش سخنی در بین آنها ."

باید زبان را عادت به راستگویی داد ، باید عادت داد بجای سخن چینی و تفرقه افکنی بین مومنان ، صلح و آشتی بین مومنان ایجاد کند. چه زندگی ها که بوسیله زبان و عدم حفظ آن به نابودی گراییده وموجبات جدایی میان زوجین را فراهم ساخته یا چه انسان هایی که به خاطر یک تهمت ، غیبت و سخن چینی موجب قتل طرف دیگر شدند .

پیامبر اکرم (ص) در مورد گناه زبان فرمودند :

" هیچ کس از گناه در امان نمی ماند مگر آن که زبانش را در کام کشد . " یا در جایی دیگر فرمودند : " کسی که

زبانش را نگه نداشته باشد عملی به جا نیاورده است .

آری این زبان در صورتی که حفظ نگردد همه چیز را به دردسر می اندازد . حال متوجه شدیم اهمیت زبان چیست و زبان چه وسیله خطرناکی است در صورتی که حفظ نگردد .

مولای متقیان در خصوص زبان می فرمایند :

" ضربت زبان دردناکتر از ضربت سر نیزه است و زبان درنده ای است که اگر رها شود گاز می گیرد ."و ایشان برای رهایی از دست زبان می فرمایند : هیچ چیز به اندازه زبان سزاوار زندانی طولانی مدت نیست ."