هر بذری افشانده شود می پذیرد

امام علی (ع):

جز این نیست که دل نوجوان همچون زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود می پذیرد.

آیا نوزاد سالم است

هنگامی که به امام سجاد (ع) خبر تولد نوزادی داده می شد. نمی پرسیدند که پسر است یا دختر ، بلکه می پرسیدند سالم است یا ناسالم؟

هنگامی که نوزاد ، سالم بود می فرمودند:

سپاس خدایی را که از من فرزندی ناسالم نیافرید.

فرزند صالح

فرزند صالح گلی از گل های بهشت است