در این مرحله هر چه در زندگی گذشته نوجوان رخداده است، در وضع فعلی او اثر میگذارد و اتفاقات و تربیت این مرحله نیز در وضع زندگی آیندهاش تأثیرات پایداری خواهد داشت. از همین رو بسیاری از بزرگسالان به فرصتهای ازدسترفته در دوران نوجوانی خویش برای ادامه تحصیل، کار، پیشرفت مذهبی و... افسوس میخورند. در زمانی که نوجوان بهسرعت با تغییرات جسمانی مواجه میشود، اجتماع از او میخواهد که مستقل و مسئولیتپذیر باشد و روابطش را با همسالان به نحوی مناسب تنظیم کند. در این دوره از نوجوانان خواسته میشود که دروس خود را به خوبی مطالعه کنند، تکلیفهای اسلامی را انجام دهند و برخی انتظارات دیگر که تحقق آن برای نوجوانان کار آسانی نیست. با توجه به موارد مذکور اهمیت مسجد بهمنزله محیطی تربیتکننده نمایان میشود.

درمجموع حضور کودکان و نوجوانان در مسجد از اهمیت و ارزش ویژهای برخوردار است و سنگ بنای آیندۀ آنها ست. حضور آنان را در مسجد باید سرمایه تربیتی والایی به حساب آورد، سرمایهای که در آینده میتوانند با کمک آن تجارت معنوی، اخلاقی و فرهنگی کنند.